O nas

Regulamin

 

REGULAMIN ECO WORLD POLAND

  

§ 1 Definicje

Poniższe pojęcia, jeżeli nie zostały zdefiniowane odmiennie w innych dokumentach określających wzajemne prawa i obowiązki stron, mają znaczenie nadane im poniżej:

ECO WORLD POLAND z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Mrągowskiej 14, posługująca się numerem NIP 9531030837.

Klient – osoba zarejestrowana w systemie informatycznym Eco World jako klient detaliczny.

Członek Klubu Klienta – osoba zarejestrowana w systemie informatycznym Eco World jako klubowicz, otrzymujący stały rabat na kupowane przez siebie produkty na użytek własny w wysokości do 16%. Może rekomendować klientów, nowych członków Klubu Klienta oraz partnerów biznesowych, ale nie może sprzedawać produktów Eco World.

Partner Eco World – osoba zarejestrowana w systemie informatycznym Eco World, która kupuje produkty z maksymalnym upustem do 33% na własny użytek. Może rekomendować klientów, nowych członków Klubu Klienta oraz partnerów biznesowych, ale nie może sprzedawać produktów Eco World.

Partner Biznesowy Eco World – przedsiębiorca bez względu na formę prowadzenia działalności gospodarczej będący członkiem struktury Eco World, który kupuje produkty z maksymalnym upustem do 33% na własny użytek oraz w celach handlowych. Za obrót osób zarekomendowancy w jego sieci dystrybucji (zarówno klientów, nowych członków Klubu Klienta oraz partnerów biznesowych) otrzymuje gratyfikację w postaci premii nalicznej zgodnie z  planem marketingowym Eco World. 

Znak Eco World – słowne, graficzne i słowno-graficzne znaki „Eco World”, do których całość autorskich praw majątkowych oraz prawa własności przemysłowej przysługują Eco World Poland

Struktura Eco World – struktura organizacyjna w ramach której działają: Klient, Członek Klubu Klienta, Partner Eco i Partner Biznesowy Eco

Członek struktury Eco World  – podmiot, który łączy z Eco World umowa o uczestnictwie w strukturze Eco World

Produkty Eco World – produkty występujące w obrocie gospodarczym pod znakiem Eco World, które są oferowane przez Eco World członkom grupy Eco World na zasadach określonych w niniejszym regulaminie jak i każdemu na zasadach określonych w zawartej z nim umowie sprzedaży.

Katalog produktów Eco World – przedstawienie graficzne i opis słowny produktów oferowanych przez Eco World.

Cena detaliczna – sugerowana cena produktu wskazana w cenniku produktów Eco World, po której produkty kupowane są przez klientów.

Cena klubowa - cena, po której kupowane są produkty poprzez osoby będące w Klubie Klienta.

Cena hurtowa – cena, po której kupowane są produkty poprzez osoby mające status Partnera i Partnera Biznesowego Eco World.

Opłata członkowska – roczna opłata z tytułu uczestnictwa w strukturze Eco World, do ponoszenia której zobowiązani są Partnerzy Eco World i Partnerzy Biznesowi Eco World. Opłata wynosi 59zł (brutto) za 12-mcy liczone od dnia rejestracji.

Numer identyfikacyjny członka struktury Eco World (ID) – niepowtarzalny ciąg cyfr lub ciąg cyfr i liter, który nadawany jest każdemu członkowi struktury Eco World przy rejestracji tej osoby w systemie informatycznym Eco World.

Pakiet początkowy – pakiet rejestracyjny umożliwia założenie własnego konta internetowego i biura on-line w systemie informatycznym Eco World. Zawiera też zestaw materiałów informacyjnych o produktach i zasadach działania struktury Eco World.

Plan marketingowy – zbiór zasad określających m.in. warunki konieczne do uzyskania przez członków struktury Eco World danego poziomu efektywności oraz ustalania prowizji za osiągnięcie danego poziomu efektywności.

Prowizja – kwota ustalana na podstawie Planu Marketingowego, może być udzielana członkowi struktury Eco World w formie rabatu bądź odrębnego wynagrodzenia.

Sponsor – członek struktury Eco World, który przez złożenie swego podpisu pod „Wnioskiem o przyjęcie do struktury Eco World” polecił innego kandydata na członka struktury.

E - Eco World – aplikacja elektroniczna do obsługi członków struktury Eco World

Wartość punktowa obrotowa – wartość liczbowa przypisana do każdego produktu w celu określenia poziomu efektywności każdego członka struktury.

Wartość punktowa premiowa - wartość liczbowa na podstawie której system informatyczny Eco World nalicza należną prowizję za uzyskany poziom aktywności w minionym miesiącu zgodnie z planem marketingowym Eco World.  

Rachunek elektroniczny – Usługa, która umożliwia Członkowi struktury Eco World rezygnację z otrzymywania rachunku (faktury) w formie papierowej oraz możliwość dostępu do obrazu rachunku w formie elektronicznej na stronach WWW aplikacji E- Eco World. Obrazy faktur
prezentowane w aplikacji E – Eco World nie są fakturami elektronicznymi w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur.

§ 2 Zasady przystępowania do struktury Eco World.

Do uzyskania statusu Członka struktury Eco World niezbędne spełnienie wszystkich poniższych warunków:


1) zarejestrowanie nowego członka struktury Eco World w systemie informatycznym 

2) wydrukowanie potwierdzenia rejestracji, podpisanie jej i dostarczenie jej do siedziby firmy Eco World przed upływem 30 dni od daty rejetsracji.

3) uiszczenie przez nowego członka opłaty za pakiet początkowy.

4) złożenie pierwszego zamówienia w wysokości min 100pkt obrotowych (dotyczy Partnerów Eco World i Partnerów Biznesowych) lub dowolnego zamówienia na kwotę min 200zł (dotyczy Klienta Detalicznego).

Do dnia ziszczenia wszystkich powyższych wymogów nowy członek struktury Eco World może kupować produkty Eco World jedynie na własne potrzeby oraz rekomendować inne osoby chętne do wstąpienia do struktury Eco World. Osoba taka nie nabywa prawa do prowizji. Eco World ma prawo odstąpić od umowy o uczestnictwo w strukturze Eco World bez podania przyczyny w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia umowy do siedziby Eco World. Odstąpienie takie nie powoduje żadnych zobowiązań, w tym finansowych, ze strony Eco World, ani nie rodzi jakichkolwiek roszczeń, które mogłyby przysługiwać drugiej stronie umowy.

§ 3 Przeniesienie praw i obowiązków Członka struktury Eco World

1. Praw i obowiązków Członka struktury Eco World nie można przenieść na osobę trzecią. Nie dotyczy to przypadku, gdy:

a) umowę o uczestnictwo w strukturze Eco World rozwiązał wspólnik spółki cywilnej posiadający status Członka struktury Eco World lub umowa ta wygasła wskutek jego śmierci a pozostali wspólnicy byli zgłoszeni jako prowadzący wspólne przedsiębiorstwo z Członkiem struktury Eco World. W takiej sytuacji pozostali wspólnicy mogą kontynuować samodzielną działalność pod dotychczasowym Numerem ID,

b) po uzyskaniu pisemnej zgody Eco World spadkobiercy Członka struktury Eco World nabywają jego prawa wynikające z uczestnictwa w strukturze Eco World i mogą kontynuować działalności pod dotychczasowym Numerem ID spadkodawcy

c) Członek struktury Eco World wprowadza na swoje miejsce w strukturze Eco World inną osobę na podstawie umowy o przekazaniu praw i przejęciu obowiązków ustępującego Członka struktury Eco World zawartej w formie pisemnej po uzyskaniu wcześniej pisemnej zgody ze strony Eco World.

d) w wyniku przekształcenia podmiotu będącego Członkiem struktury Eco World powstaje nowa osoba prawna. W takiej sytuacji może ona kontynuować działalność pod Numerem Dystrybutora przysługującym wcześniej przekształconemu podmiotowi. Jeżeli nowa osoba powstaje w wyniku połączenia się podmiotów posiadających już Numer Dystrybutora i status członka struktury Eco World, powstały na skutek połączenia podmiot ma prawo dokonania wyboru Numeru Dystrybutora, pod którym będzie kontynuował swoją działalność.

2. W sposób określony powyżej członkostwa w strukturze Eco World nie może uzyskać osoba, która uprzednio pozbawiona została członkostwa w strukturze Eco World za naruszenie zasad obowiązujących członków struktury Eco World wynikających z Regulaminu bądź innych źródeł.

§ 4 Numer Identyfikacyjny

Członek struktury Eco World może posiadać tylko jeden Numer identyfikacyjny (ID) struktury Eco World. Członkowie struktury Eco World będący wspólnikami spółki cywilnej mogą na ich pisemny wniosek posiadać jeden wspólny Numer Członka struktury Eco World. Osoby te traktowane będą jak jeden Członek struktury Eco World.

§ 5 Ustanie członkowstwa struktury Eco World

1. Członek struktury Eco World może w każdym czasie wypowiedzieć na piśmie umowę o uczestnictwo w strukturze Eco World natomiast Eco World może to zrobić tylko na skutek rażącego naruszenia regulaminu Eco World bądź działania na szkodę Eco World lub innych członków struktury Eco World.

2. Okres wypowiedzenia umowy wynosi siedem dni licząc od dnia doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu.

3. Umowa o uczestnictwo w struktury Eco World może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

4. Członek struktury Eco World, który jest konsumentem (Stały Klient) może w każdym czasie wypowiedzieć na piśmie umowę o uczestnictwo w strukturze Eco World ze skutkiem natychmiastowym.

5. Członkostwo w strukturze Eco World jako Partner Eco World i Partner Biznesowy Eco World ustaje na skutek nieopłacenia składki członkowskiej w wyznaczonym terminie. Po tym okresie osoba przenoszona jest przez system informatyczny do bazy Klientów detalicznych.

6. Umowa o uczestnictwo w strukturze Eco World wygasa z dniem otrzymania przez Eco World pisemnego oświadczenia Członka struktury Eco World o wycofaniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach określonych w § 11.

7. Ponowne wstąpienie do struktury Eco World przez osobę, z którą umowa o uczestnictwo w strukturze Eco World została rozwiązana lub wygasła jest możliwe po upływie 6 miesięcy od dnia ustania członkostwa.

8. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o uczestnictwo w strukturze Eco World wynagrodzenie należne Członkowi struktury Eco World będzie mu wypłacone, pod warunkiem rozliczenia się z Eco World. Z wynagrodzenia tego Eco World może potrącić wartość nienależnych prowizji pobranych przez Członka struktury Eco World.

Zwierzchnictwo nad strukturą działającą w ramach struktury Eco World, którą utworzył ustępujący Członek struktury przechodzi na:

1) Sponsora bezpośrednio najbliższego Członkowi struktury Eco World, którego członkostwo ustało wskutek rozwiązania umowy o członkostwo w strukturze Eco World lub jej wygaśnięcia z przyczyn wskazanych w § 5 ust.6 .

2) Członka struktury Eco World, który wstępuje w miejsce dotychczasowego Członka struktury Eco World w przypadkach wskazanych w § 3.

§ 6 Zasady obowiązujące wszystkich Członków struktury Eco World

Członek struktury Eco World działa w swoim imieniu i na swój rachunek. Zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa, które obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Członek struktury Eco World nie jest pracownikiem ani agentem, ani komisantem Eco World. W związku z tym nie ma prawa podejmować jakichkolwiek czynności w imieniu i na rzecz Eco World i utworzonej przez Eco World  struktury, w szczególności zaciągać jakichkolwiek zobowiązać w imieniu na rzecz Eco World. Eco World nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Członka struktury Eco World. 
Członek struktury Eco World nie może działać na szkodę innych członków struktury Eco World, ani struktury Eco World ani samego Eco World.
Ceny produktów Eco World wyszczególnione są w cenniku dostępnym na stronie internetowej Eco World w aplikacji E - Eco World albo podane są do wiadomości Członków struktury Eco World w inny sposób.

Członek struktury Eco World jest zobowiązany do terminowego odbierania przesyłek nadawanych przez Eco World i regulowania należności. W przypadku nieodebrania zamówionych przez Członka struktury Eco World produktów, zobowiązany jest on do pokrycia wszystkich kosztów przesyłki, w tym jej nadania przez Eco World i zwrotu do Eco World. W przypadku nieterminowego odebrania przesyłki członek struktury Eco World zostanie również obciążony kosztami związanymi z przechowywaniem towaru. W takim przypadku koszty związane z przesyłką oraz przechowaniem mogą zostać potrącone przez Eco World z wynagrodzenia należnego członkowi struktury Eco World. Jeżeli Członek struktury Eco World nie odbierze przesyłki z zamówionymi przez siebie produktami Eco World i przesyłka ta zostanie zwrócona do Eco World, to jest to równoznaczne z odstąpieniem od umowy sprzedaży dotyczącej danych produktów. W takim przypadku wartość Produktów Eco World, które była przedmiotem tej umowy sprzedaży nie jest zaliczana do wartości obrotu danej osoby i nie zostanie zaliczona do obrotu struktury. Eco World zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, składanych przez Członka struktury Eco World, który wcześniej nie odbierał zamówionych przesyłek. Realizacja jego zamówień może nastąpić dopiero po uznaniu rachunku bankowego Eco World kwotą w wysokości ceny zamówionego towaru i kosztów przesyłki. Członek struktury Eco World jest zobowiązany do zawiadomienia Eco World na piśmie o każdej zmianie swoich danych, w szczególności takich jak: adres, nazwisko lub nazwa (firma) lub forma prawna, w której prowadzi przedsiębiorstwo. W przypadku zaniedbania powyższego obowiązku wszelkie czynności dokonane przez Eco World w oparciu o posiadane dane i informacje będą uważane za prawidłowo dokonane i prawnie skuteczne. Ponadto jeżeli wskutek niedopełnienia tego obowiązku przez członka struktury Eco World, Eco World poniesie jakiekolwiek koszty, członek struktury Eco World zobowiązany będzie do ich pokrycia i będą one mogły być potrącone przez Eco World z należnego mu wynagrodzenia.

§ 7 Zasady obowiązujące Członków struktury Eco World ze statusem Klient Detaliczny.

Członek struktury Eco World, który jest konsumentem może kupować Produkty Eco World na własne potrzeby dla siebie oraz członków rodziny i przyjaciół. Konsument, który zakupił Produkty Eco World na odległość (za pomocą środków porozumiewania się na odległość), może odstąpić- bez podania przyczyny - od umowy sprzedaży Produktów Eco World, które były objęte tą umową. Odstąpienia dokonuje się przez złożenie pisemnego oświadczenia do Eco World. Termin do odstąpienia wynosi 10 dni od dnia wydania przesyłki zawierającej produkty, które były objęte tym zamówieniem. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie oświadczenia w urzędzie pocztowym przed jego upływem. Warunkiem odstąpienia od umowy jest zwrot kupionych wcześniej produktów w stanie niezmienionym, tj, nowych i nieużywanych. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej dotyczy jedynie Produktów Eco World zakupionych bezpośrednio od Eco World.

W przypadku odstąpienia od umowy najpóźniej w ciągu 14 dni:

1) od dnia odstąpienia Członek struktury Eco World na własny koszt zwraca produkty, które były przedmiotem umowy sprzedaży, od której Członek odstąpił;

2) od dnia otrzymania przez Eco World produktów, które były przedmiotem umowy sprzedaży, od której Członek odstąpił, Eco World zwraca Członkowi struktury Eco World cenę uiszczoną przez niego za te produkty

3) Wartości punktowe, które zostały naliczone Członkowi struktury Eco World w związku z zawarciem umowy sprzedaży, od której on odstąpił, zostaną unieważnione i nie będą doliczone do jego obrotu ani do obrotu wszystkich pozostałych członków struktury Eco World, którzy skorzystali z zawarcia przez Członka struktury Eco World umowy sprzedaży, od której następnie on odstąpił. Korekta Prowizji tych Członków struktury Eco World dokonywana będzie w miesiącu kalendarzowym, w którym Eco World otrzymało oświadczenie o odstąpieniu. W przypadku, gdy po dokonaniu korekty członkostwo Członka struktury Eco World, którego dotyczy korekta wygasa, jest on obowiązany do niezwłocznego rozliczenia się z Eco World z prowizji, jeżeli na skutek korekty okazała się ona nienależnie pobrana.

§ 8 Zasady obowiązujące członków struktury Eco World ze statusem Partner Eco World. 

Partner Eco World będący konsumentem może uzyskać rabat na nabywane premiowane produkty Eco World. Rabat nie możne przekroczyć 50% wartości zamówienia premiowanego. 

§ 9 Zasady obowiązujące członków strukturt Eco World ze statusem Partner Biznesowy Eco World.

Partner Biznesowy Eco World w ramach własnego przedsiębiorstwa może prowadzić po zawarciu z Eco World umowy o prowadzenie sprzedaży bezpośredniej i świadczenie usług reklamowych - sprzedaż bezpośrednią Produktów Eco World i świadczyć usługi reklamowe Produktów Eco World i Znaku Eco World na rzecz członków struktury Eco World. Rozliczenie za usługi świadczone na rzecz Eco World następuje na podstawie faktury VAT wystawianej przez Partnera Biznesowego Eco World na koniec każdego miesiąca kalendarzowego (treść faktury: „organizacja sieci dystrybucji (PKD: 74.90Z). Termin zapłaty wynosi 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania faktury, jednak nie wcześniej niż 15-stego każdego miesiąca, przy czym za dzień zapłaty uważa się chwilę obciążenia rachunku bankowego Eco World.

§ 10 Odpowiedzialność Członka struktury Eco World za naruszenie zasad

1. W przypadku, gdy członek struktury Eco World narusza zasady niniejszego Regulaminu, Planu marketingowego lub inne ustalone przez Eco World i obowiązujące zasady działania w strukturze Eco World, lub gdy członek struktury Eco World nie wywiązuje się z opisanych powyżej obowiązków wobec Eco World, Eco World może:

a) pozbawić takiego członka struktury Eco World prawa do bycia Sponsorem Kandydatów do struktury Eco World

b) zawiesić takiego Członka struktury Eco World w prawach członka

c) rozwiązać umowę o uczestnictwo w strukturze Eco World i wykreślić takiego Członka z listy Członków struktury Eco World.

2. Sankcje wskazane w ust. 1. mogą być nałożone także na Członka struktury Eco World, który:

- działa bezpośrednio na szkodę Eco World oraz jej członków w jakiejkolwiek formie, a zwłaszcza rekrutacji członków struktury Eco World do innych firm.

- podejmuje działania zmierzające do przejęcia albo dokonuje przejęcia Członków struktury Eco World działających w ramach innej niż jego grupa Członków struktury Eco World

- podejmuje działania zmierzające do przeniesienia albo dokona przeniesienia do swojej grupy całej grupy Członków struktury Eco World, która podlega innemu Członkowi.

§ 11 Dane osobowe

1. Członek struktury Eco World zawierając umowę o uczestnictwo w strukturze Eco World udostępnia Eco World swoje dane osobowe i jednocześnie wyraża zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych, przetwarzanie ich i administrowanie nimi przez Eco World w zakresie określonym poniżej.

2. Eco World jest administratorem danych osobowych wszystkich członków struktury Eco World i w ramach utworzonej przez siebie bazy danych Członków struktury Eco World dokonuje ich przetwarzania - w rozumieniu ustawy z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926, ze zm - w zakresie wskazanym w ustępach kolejnych.

3. Członek struktury Eco World wyraża zgodę na przetwarzanie przez Eco World jego danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres lub miejsce zamieszkania, numery PESEL lub NIP, oraz danych niezbędnych do rozliczeń i współpracy z Eco World.

4. Członek struktury Eco World wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku w postaci zdjęć i filmów, które zostały wykonane podczas współpracy z Eco World i publikowaniu ich w materiałach reklamowych i szkoleniowych Eco World.

5. Celem zbierania danych osobowych osób, które przystępują do struktury Eco World jest rejestracja w bazie Członków struktury Eco World, która umożliwia: dokonywanie zakupów i organizację struktury Eco World, dokonywanie rozliczeń finansowych i dokumentację operacji gospodarczych zgodnie z wymogami odrębnych przepisów, zliczanie obrotów osiągniętych przez Członka struktury Eco World, rabatów lub wynagrodzeń oraz prawidłową dokumentację, utrzymywanie kontaktu z Członkami struktury Eco World oraz promowanie najbardziej aktywnych Członków struktury Eco World.

6. Dane osobowe Członków struktury Eco World mogą być udostępniane pozostałym Członkom struktury Eco World, podmiotom osobowo bądź kapitałowo powiązanym z Eco World, potencjalnym klientom Eco World, osobom trzecim deklarującym wolę przystąpienia do struktury Eco World, firmom kurierskim lub operatorom pocztowym i telekomunikacyjnym, którzy obsługują Eco World, podmiotom działającym na zlecenie Eco World. Członek struktury Eco World ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do złożenia wniosku o ich aktualizację w każdym czasie.

7. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z powyższymi postanowieniami, jest równoznaczny z brakiem zgody na zawarcie i trwanie umowy o uczestnictwo w strukturze Eco World.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązujące.

2. Eco World zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Aktualna treść Regulaminu znajduje się na stronie www. ecoworld.com.pl

3. Eco World zastrzega sobie prawo zmiany cen oferowanych produktów.

4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu Członek struktury Eco World będzie miał prawo odmowy wyrażenia zgody na proponowaną zmianę Regulaminu. Brak pisemnego oświadczenia w powyższym terminie odmawiającego wyrażenia zgody, będzie równoznaczny z akceptacją proponowanej zmiany. Odmowa wyrażenia zgody na zaproponowaną zmianę Regulaminu złożona w powyższym terminie będzie równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy o członkostwo w strukturze Eco World.

  

Eco World Poland